Реализирани проекти

Проект "Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България"

Фондация „П.У.Л.С.“ стартира серия от инициативи за оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване. До този момент в България не съществува подобен мониторингов обзор, както и не съществуват достатъчно надеждни и валидни инструменти, измерващи както прилаганите политики, така и инстституционалните практики.

Планира се създаване на мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието по полов признак в България; Оценка и мониторинг на политическата, правната и институционална рамка в България; Създаване на препоръки за подобряване на политиките във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола, както и за провеждане на периодичен мониторинг на тези политики.

Координатор: Фондация „П.У.Л.С.“, България

Партньори:  

Център за изследване на демокрацията, България

Академия по правата на човека, Норвегия  

Проектът "Разработване на мониторингова методоглия и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 99 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основна цел на проекта е да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие.  

Вижте: Екип на проекта

 

Защо е нужен този проект?

Темата за политики, свързани с домашното насилие и насилие, основано на пола е актуална в контекста, както на българската и международна действителност, така и националната дискусия за ратификация на Конвенция 210 на Съвета на Европа, утвърждаваща европейските ценности за равнопоставеност и равни права. Основна цел на проекта е да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие. До този момент в България не съществува подобен мониторингов обзор,както и не съществуват достатъчно надеждни и валидни инструменти, измерващи както прилаганите политики, така и инстституционалните практики.

Проектът си поставя за задача целенасоченото и системно оценяване на ефекта на публични политики и институционални практики за предотвратяване на насилието по полов признак. Планира се създаване на мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието по полов признак в България; Оценка и мониторинг на политическата, правната и институционална рамка в България; Създаване на препоръки за подобряване на политиките във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола, както и за провеждане на периодичен мониторинг на тези политики от страна на заинтересуваните страни.

Целите и дейностите залегнали в настоящия проект са продължение и надграждане на дейността на Фондация „П.У.Л.С.“, която реализира превантивни, рехабилитационни програми и застъпнически кампании, в защита правата на хората, пострадали от насилие. Въпреки, че институциите, през последните години работят активно в посока равнопоставеност и осигуряване на защита на човешки права, това все още не е постигнато. Причините за това са икономически, административни, правни и културални, което налага разработването на различни програми за осигуряване на достъпна помощ и информация за тях. Насилието по полов признак е феномен и точна статистика е трудно да бъде направена. Статистика на НОЕМА още от 2001 година сочи, че всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие. В същност скритото домашно насилие и насилието, основано на полов признак е в много по- високи граници и подрастващите в страната ни израстват в тези условия на несигурност и страх, водещи след себе си необратими последици.

 

Дейности и новини:

30 декември 2019  Пресконференция за стартиране на проекта

4 ноември 2020  Доклад: Мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики във връзка с ДННОП в България: Резюме

25 ноември 2020: Public Policies and Institutional Practices in Relation to Violence in Close Relationships in Norway

10 декември 2020: ПРЕГЛЕД на правната, стратегическата и институционалната рамка, свързана с домашното насилие и насилието, основано на пола, в България

10 март 2020: Фондация „П.У.Л.С.“ и Център за изследване на демокрацията представиха Мониторингова методология в сферата на домашното насилие и насилието, основано на пола

23 юни 2021: Фондация „П.У.Л.С.“ провежда национално представително изследване на политиките и практиките в България по домашно насилие и насилие, основано на пола

27 октомври 2021 Над 100 специалиста от 10 града се включиха Национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола

 

Документи, резултати:


Active citizens fundТази публикация е направена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „П.У.Л.С.“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search