ПРОГРАМА ТРАФИК

В член 3 от Протокола на ООН за предотвратяване, противодействие и Наказване на трафика на хора е прието следното определение за „трафик на хора”:

„Трафик на хора" означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането На хора чрез заплаха или използване на сила и други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с положение на зависимост или чрез даване или получаване на плащания или други ползи за получаване съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, за целите на експлоатацията.

В България съществуват редица фактори, излагащи хората на риск да бъдат трафикирани: бедност, безработица, домашно насилие, липса на подкрепа от семейството, липса на достъп до образование или незавършено средно образование, както и липса на информираност за трафика на хора.

Допълнителни рискови фактори, най-вече за деца от ромски произход, са дискриминация, социално изключване и маргинализация, често свързани с травматични преживявания (например насилие, изнасилване, кръвосмешение). Освен това, бързото разпространение и укрепване на организираната престъпност в страната представлява мощен негативен фактор по отношение на трафика на хора.

Важно е да се отбележи, че характеристиките на вътрешния трафик са доста по-различни от тези на международния. Въпреки това, анализът на конкретни случаи води до заключението, че понякога експлоатацията вътре в страната е етап от международен трафик и целта му е да се преодолее съпротивата на жертвата и да се улесни нейното транспортиране през границата.

Image

Мисия на програмата: Развиване на стратегии и политики в посока противодейстие и защита на жертвите на трафик.

Основната цел на програмата за Програма за „Превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали или в риск от трафик“ към Фондация „П.У.Л.С.“ е работа в посока предотвратяване  на трафика на хора; защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик, чрез:

  • Мултидисциплинарен подход за работа по всеки един случай;
  • Осигуряване на психологическа, социална, правна и трудотерапевтична подкрепа на пострадалите лица, чрез включване в програмата - Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Татяна Арсова“;
  • Осигуряване на подслон и конкретни мерки и услуги за подкрепа и възстановяване след преживяната травма, съобразно установените специфични потребности, чрез настаняване и включване в програмата „Кризисния център за лица и деца пострадали от насилие, трафик и/или в риск“, както и Кризисен център за настаняване на деца, пострадали от насилие, с приоритетно настаняване на жертви на трафик.
  • Преодоляване на последствията от преживяното насилие и мобилизиране на ресурси за преодоляване на ситуацията на зависимост от извършителя;
  • Обучения на специалисти, работещи по казуси на трафик;
  • Обучения за деца, младежи и възрастни, в риск от трафик и/или преживели трафик;
  • Изграждане на нагласи и умения за равнопоставено общуване.

 

Психологическото консултиране може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия).

Психологичното консултиране е основно насочено към работа с конкретни жизнени проблеми. Чрез изследване на актуалните проблеми в дълбочина и във взаимовръзка с минали събития и преживявания, психологическото консултиране позволява да се открият механизмите, които стоят в основата на проблемните взаимоотношения. То включва идентифициране на нови поведенчески възможности и избор между тях, научаване на нови умения за по-добро справяне с проблемите, постигане на по-добро разбиране на това, което се случва в ежедневието.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search