Документи за Кризисен център

Документи и ред за предоставяне на услугата „КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР за лица пострадали от насилие или жертви на трафик”

1. Заявление-декларация от лицето, желаещо да ползва социалните услуги, предоставяни от Фондация „П.У.Л.С”, и/или Направление/ Заповед за ползване на социалните услуги, издадени от Дирекция „Социално подпомагане” и/или отдел „Закрила на детето” въз основа на подаден пакет от документи за ползване на социалната услуга „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик”;

2. Анкетен лист - попълва се от потребителя или дежурния консултант.

3. Приложения:

- Копие от документ за самоличност(снимка);
- Копие от акт за раждане на детето, при наличие на такъв;
- Медицинска документация: от личен лекар; от психиатър;ХЕИ;ТЕЛК и др.;
- При необходимост могат да се изискват и други документи;

4.. Въз основа на подадената Заявлението за ползване на социалната услуга с приложените документи се извършва Първоначално интервю и оценка на кризисната ситуация, оценка на риска и на неотложните потребности на пострадалото лице, оценка на ресурсите за справяне с кризата. Интервюто и оценката може да са с устно изложение когато услугата се предоставя на пълнолетни лица.

5. На първата екипна среща след настаняването и извършването на оценката, случая се докладва от консултанта взел интервюто, след което се определят консултантите, които да работят с пострадалото/ите лице/а. Председателят на Фондацията или Директора на КЦ определят Водещ на случая (ключов специалист). Решенията и предложенията се записват в Протокол от екипна среща.

6. Водещият на случая консултант (ключовия специалист) изготвя Индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

7. Когато потребителя на услугата е пълнолетно лице се следва Заповедта за предоставяне на социални услуги в общността и Социалният доклад – предложение, издадени от Дирекция „Социално подпомагане”.

8. Когато потребителя на услугата е дете се следва Направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето” и предложените Индивидуална социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в Доклад – предложение, План за действие на детето и Социален доклад.

9. При настаняване на дете в срок до 10 дни се провежда Съвместна екипна среща с водещите на случая от отдел „Закрила на детето” с оглед съгласуване на действията между отдела и доставчика на услугата.

10. На база на предложения План за действие на детето се изготвя План за грижи на детето и Психологическа характеристика.

11. При настаняване в „Кризисния център” Ръководителя/те издава Заповед за предоставяне на социалната услуга и се сключва Договор за предоставяне на социални услуги.

12. При прекратяване на услугата се изготвя Приключващ социален доклад, като когато е настанено дете, копие от посочените по-горе документи се изпращат в Отдел „Закрила на детето”. На всеки три месеца се извърша актуализация на оценката.

Целевата група: лица и деца пострадали от насилие или в риск.

Кризисно настаняване се предлага на деца/лица, жени и техните деца, които са останали без подслон след случай на насилие. Най-общо целевите групи на тази услуга са жени, деца и семейства в риск:

  • Жени, жертви на насилие: В КРИЗИСНИЯ ЦЕНТЪР се настаняват преди всичко жени, жертви на домашно насилие – физическо, психологическо, икономическо, сексуално и жертви на принудителна проституция. От услугите на нашата организация се ползват и потребители от другите градове от цяла България, като единствен от малкото центрове, предлагащи работа с насилие в семейството и обществото. В случаите, когато тези жени са избягали от упражнилия насилие заедно с детето/децата си, те се настаняват кризисно заедно с децата.

  • Деца и юноши /пострадали от насилие, неглижиране и девиантна проявеност/ от гр. Перник и региона и техните семейства. От услугите на нашата организация се ползват и потребители от другите градове в Югозападна България, като единствен от малкото центрове, предлагащи работа с насилие в семейството и обществото.

Услугата е адаптирана и за настаняване на деца, непридружени от родителите си, които са жертви на тежки форми на насилие. Предизвикателство е да се работи с деца с тежко психично страдание, за което е необходим екип от специалисти, който да разполага с експертиза за работа с деца, жертви на насилие.

Основната целева група са децата /без ограничения във възрастта/, пострадали от физическо, психическо, сексуално насилие, жертви или потенциални жертви на принудителна проституция, деца живеещи в дисфункционални семейства, асоциално проявени, бездомни деца и юноши, много силно желаещи юноши да работят в насока изследване и себеизследване.

Юношеската възраст, като твърде значима за всеки подрастващ, формираща и предопределяща целия по нататъшен житейски път-( функциониране, самостоятелност, модели за подражание, ценностна система), винаги е ключова в изграждането на основи на един живот- не предопределен от насилие.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search