Преходно жилище за лица в риск

Преходно жилище за лица в риск и/или излизащи от кризисни центрове, пострадали от домашно насилие и трафик на хора.

“Преходно жилище” е естествено продължение на излизането от услуга Кризисен център и Програмите по рехабилитация и интеграция и подпомага осъществяване на социалната услуга в общността, свързана с обучение за придобиване на знания и умения за самостоятелен живот, с цел реалната и същинска социализация на хората, ползващи тези услуги.

Дейността цели предоставяне на социална услуга, в която пострадалите могат да се подготвят, подпомогнати от професионалисти- „подкрепящи фигури” за напускане на специализираната институция за хора пострадали от насилие и изградят самостоятелен и независим живот.
Рехабилитацията на хора, пострадали от насилие ползващи преходно жилище и включването им в терапевтични програми допринася за усвояването на редица социални умения, нови отношения с другите базирани на здрави емоционални взаимоотношения, себеутвърждаващо поведение при търсенето и заявяването за работа, адекватно и ефективно родителстване.

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, за придобиване на умения за самостоятелен начин на живот. Работата с настанените предполага създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга, осъществяване на дейности за постигане на социално включване, както и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.

Настаняване в преходното жилище:

Необходимостта от подкрепа свързана с реинтеграция за потребителите, настанен в КЦ към организацията с пренасочване към преходно жилище ще се извършва след оценка на конкретната ситуация и нужди и избор на най-подходящата алтернатива за действие след напускане на услугата Кризисен център.

Престоят на настанените в Преходното жилище /ПЖ/ дава възможност на работещия по случая консултант да изследва механизмите за справяне на потребителите, да направи адекватна формулировка за наличния капацитет на личността и близкото му обкръжение, да се проследи развитието на потребителя на услугата след излизането от КЦ. Това предполага изработването на индивидуални предписания за всеки отделен казус и съответно прилагане на индивидуален подход към всеки потърсил услугата.

Настаняването в ПЖ се извършва от ръководителя на услугата, след постъпила молба и заявено желание за ползване на услугата, както и направената оценка от необходимостта за продължаваща подкрепа от водещия на случая.

Индивидуалната работа води до различно организиране на времето им. Социалната услуга „Преходно жилище” се основава на социално-психологическа работа и е насочена към подкрепа на подпомаганите лица за преодоляване на травмата от преживяното насилие, както и осъществяване на ежедневните дейности за социално включване.

Услугите, предоставяни в преходното жилище отговарят на критериите и стандартите, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал.

Предлаганите услуги се основават на психо-социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието лице, с акцент подготовка за самостоятелен живот.

За реализиране целите на социалната услуга преходно жилище се изработва програма за предоставяне на услуга в краткосрочен и дългосрочен план.

Целева група:

Най-общо целевите групи на тази услуга са жени, деца и семейства в риск:

В Преходното жилище се настаняват преди всичко жени, жертви на домашно насилие – физическо, психологическо, икономическо, сексуално и жертви на принудителна проституция и други форми на експлоатация на личността.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search