Анализи и доклади

This image for Image Layouts addon
POLICY BRIEF

ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА, В БЪЛГАРИЯ:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
2022

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
POLICY BRIEF

DOMESTIC AND GENDER-BASED VIOLENCE IN BULGARIA: CHALLENGES AND NEXT STEPS
2022

Download and Read
This image for Image Layouts addon
Домашно насилие и насилие, основано на пола, в България

Методология за мониторинг на политики и институционални практики
2022

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Domestic and Gender-based Violence in Bulgaria

Methodology for Monitoring Policy and Institutional Practice
2022

Download and Read
This image for Image Layouts addon
От обвиняване на жертвите към разбиране на потребностите

Анализ на актуалното положение при домашното насилие и насилието, основано на пола,
в България
2022

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
From Victim Blaming to Victim Sensitivity

A State of the Art Analysis of Domestic and Gender-Based Violence in Bulgaria
2022

Download and Read
This image for Image Layouts addon
Мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики във връзка с ДННОП в България: Резюме

2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
ПРЕГЛЕД

на правната, стратегическата и институционалната рамка, свързана с домашното насилие и насилието, основано на пола, в България
2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
OVERVIEW

of the Legal, Strategic and Institutional Framework Related to Domestic and Gender-Based Violence in Bulgaria


2020

Download and read
This image for Image Layouts addon
Мониторингов доклад

на потребностите на професионалистите при работа със случаи на домашно насилие

2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Public Policies and Institutional Practices in Relation to Violence in Close Relationships in Norway

2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
SUPPORTS - National training needs assessment report

Настоящият доклад е разработен на базата мониторинг на системата за закрила в България, като в своето съдържание включва преглед и на национални изследвания в България, касаещи грижата за децата в институции и прехода към Деинституционализация от 2010 г.

2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
SUPPORTS - National training needs assessment report

The present report has been developed on the basis of monitoring of the protection system in Bulgaria and also includes a review of national studies in Bulgaria concerning the care for children in institutions and the transition to deinstitutionalization since 2010.

2020

Download and read
This image for Image Layouts addon
Мониторингов доклад

Предизвикателства и добри практики в прилагането на Закона за защита от домашното насилие в Югозападен район

2015

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Преглед на законодателството

по отношение на сексуалното насилие срещу деца в България и законовата уредба във връзка с транспониране на Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата...

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
МИКРОАНАЛИЗ

относно предварително изследване на нагласите за телесното наказание на деца в България

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
MICROANALYSIS

based on preliminary study of attitudes about the corporal punishment of children in Bulgaria

Download and read
This image for Image Layouts addon
Кратък национален доклад

за сексуалното насилие, LEAP проект...

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Национално представително проучване

за България - "Нагласи към правото на защита от телесно наказание в България"

Изтегли и прочети

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search