Новини

Свободна позиция: психолог

Съобщение

за набиране на психолог във Фондация „ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА“  по проект BG05M9OP001-2.056-0005-2014BG05M2OP001-C01“ Заедно за добрата промяна - интегриран подход за социално-икономическа интеграция в Община Перник“, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: психолог

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

Участие на психолога в дейност „Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище“. Дейността има за цел да подкрепи процесите на образователна интеграция, да намали броя на преждевременно отпадналите от образование и да служи като превенция на сегрегацията в училищата и детските градини в Община Перник чрез активна работа с родителите.

Дейността ще се изпълнява в три основни направления:

Първото направление е създаване на "Училище за родители" за родители от маргинализираните общности и други рискови групи. Дейността е насочена към изграждане на компетентности за пълноценна грижа и подкрепа на децата им за пълноценно участие в учебния процес. Цели се промяна на нагласите у такива родители, възприемането на образованието като ценност, разбиране на нуждите на децата, които посещават детска градина или училище, изграждане на хигиенни навици, грижа за здравословното състояние и справяне с поведенческите проблеми при подрастващите. В дейността ще бъдат обхванати най-малко 238 родители от уязвимите групи, включително всички родители на деца и ученици, които са настанени в социалните жилища. Планира се обучение от мултидисциплинарен екип от психолог и двама експерти, образователни дейности. Предвижда се в "Училище за родители" да бъдат включени различни подходи, включително лекционна част, дискусии с участниците, различни ролеви и други. Тази част от дейността следва като логика установени модели за обучения за отговорно родителство, но с фокус към специфичните проблеми, с които се сблъскват родителите на деца в детски градини и училища. Дейността ще се провежда в помещения, осигурени от училищата и детските градини.

Второто направление включва провеждането на специализирани ателиета за деца и родители в рамките на училището за родители. Предвижда се да бъдат проведени 12 тематични ателиета със занимания по интереси - изкуства, занаяти и др. В тях ще се включат експерти от Фондация "П.У.Л.С.", родители и деца от уязвимите групи. Целта на този елемент от дейността е да засили още повече ангажираността на родителите с личностното развитие на децата.

Третото направление е ориентирано към широко разясняване на ползите от образователната интеграция и приемането на различията от деца, ученици и родители. Тази част от дейността ще се изпълнява от съответното училище или детска градина, като са планирани по три такива обществени дискусии в рамките на проекта (по една на учебен срок). В рамките на тези дискусии ще бъдат канени лица с обществен авторитет, които са ангажирани с проблемите на образователната интеграция, експерти в различни области, роми, постигнали успехи в различни сфери. Ще се насърчава диалога и изграждането на контакти между родителите от различни етноси и ангажирането им, като част от голямата училищна общност.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  • Висше образование – психолог, педагог или други хуманитарни науки
  • Професионален опит – минимум 1 година на сходна или същата позиция

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ /считат се за предимство/:

  • Аналитични способности и умения за обобщаване на информация;

- Придобит сертификат и преминато „Обучение за обучители“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ:

С избрания изпълнител бенефициентът сключва трудов договор на непълно работно време за изпълнение с включване на всички задачи по дейността.

ПЕРИОД НА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: до 18 месеца, но по-късно от 15.06.2023

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценовите си предложения и приложат подробни автобиографии и др. документи.

Документите за кандидатстване се подават на следния имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. Перник, ул. "Средец" № 2

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 10.11.2021

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до 20.12.2021 г.

 

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search