News

Фондация „П.У.Л.С.“ и Център за изследване на демокрацията представиха Мониторингова методология в сферата на домашното насилие и насилието, основано на пола

There is no translation available.

На 9 март се проведе онлайн консултативна среща в рамките на проект “Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България”.

В събитието участваха над 30 представители на водещи институции в областта на политиките и услугите за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола. Сред участниците бяха представители на МВР, МП, МТСП, СДВР, Асоциация Анимус, Алианс за защита от насилие, основано на пола, съдии, прокурори, адвокати и др.

По време на срещата беше представена и дискутирана Методология за провеждане на национален мониторинг с ключови институции на местно и национално ниво.

veleva i evtimova

Мониторинговата методология в сферата на домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП) е иновативен инструмент за дълбочинна, многостепенна оценка на законодателството, политиките и институционалните практики в България. В резултат на мониторинга ще бъдат разработени ключови препоръки за дейности на национално ниво и насоки, подпомагащи вземането на решения, повишаването на информираността за необходими и иновативни мерки, както и подобряването на съществуващите политики и практики и/или създаването и прилагането на нови такива. Непосредствените бенефициенти на методологията са ангажираните институции, които активно участват в създаването на политики и в процеса по вземане на решения на национално ниво. В допълнение инструментът може да се използва от всички заинтересовани страни, които извършват периодични анализи и оценки на ефективността по темата или работят с жертви на ДННОП и други уязвими групи. Следователно методологията би могла да се прилага периодично с цел да се създаде всеобхватна представа за усилията за създаване и прилагане на ефективна правна, политическа и практическа рамка в България.

Резюме на мониторинговата методология може да видите тук.

Мониторинговата методология се разработва от екип на Центъра за изследване на демокрацията, а екип на Фондация „П.У.Л.С.“ ще проведе пилотното прилагане на методиката в България.

studio puls sv

Участниците в онлайн срещата имаха възможност да споделят обратна връзка по представената методолигия и да дадат своите предложения за нейното подобряване.

Изключително интересна част от събитието беше представянето на „Публични политики и институционални практики в областта на насилието при близки взаимоотношения в Норвегия“.  Солвейг Бергман и Лилиан Хьорт от Академия за човешките права, Осло, Норвегия представиха историческия път на работа в насока подкрепа на пострадали от насилие, работа с извършители и превенция на насилието в Норвегия.

Проект "Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България" се се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

meeting 2

Координатор на проекта е  Фондация „П.У.Л.С.“, България в партньорство с Център за изследване на демокрацията, България и Академия по правата на човека, Норвегия  

Основна цел на проекта е да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие.  

studio streemevent 1

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „П.У.Л.С.“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Contact Us

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search