Методи за грижа

 • Социалната услуга „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик” се основава на социално-психологическа работа и е насочена към подкрепа на подпомаганите лица за преодоляване на травмата от преживяното насилие, както и осъществяване на ежедневните дейности за социално включване.

 • Социалната услуга се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата  и съставлява  24 часова програма за кризисно настаняване и рехабилитация на лица, пострадали от домашно насилие или жертва на трафик.

 • Настаняване в „Кризисния център” на лице пострадало от домашно насилие, се извършва незабавно независимо от постоянния му адрес и може да стане само на основание на подадената молба-декларация от потребителя на услугата. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, или пък лице което упражнява заместваща грижа, детето се настанява заедно с него.

 • Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, не навършило 3 години, и е в риск да изостави детето си, тя се настанява незабавно заедно с детето. В случай че майката е придружена от друго свое дете - навършило 3 години, то също се настанява заедно с нея.

 • В посочените по-горе случаи, ако е пълен капацитета на „Кризисния център”, се извършва прием на пострадалите лица, като до 24 часа се търси друга алтернатива за настаняване.

 • При настаняване на дете се уведомява незабавно (до един час) дирекция "Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето” - гр. Перник.

 • При непосредствена опасност за живота на настанените лица  се уведомяват и органите на Министерството на вътрешните работи по местонахождение на кризисния център.

Contact Us

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search