Актуални проекти

Проект „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“

Период на реализация: 11.04.2022 – 11.04.2024 г.

Проект BGLD-3.002 " Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

Основна цел на проект „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората,живеещи в маргинализирани ромски общности и да се постигне ефективно овластяване на ромите на територията на Община Перник.

Проектът ще подобри достъпа на ромската общност и други уязвими групи до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и е основан на активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните власти, гражданско общество и други доставчици на услуги.

Дейностите се реализират от Община Перник в партньроство с Фондация „П.У.Л.С.“ и Intermezzo ungdom, Норвегия.

Проектът си поставя следните специфични цели:

1. Повишаване на достъпа и осигуряване на по-качествени социални, здравни, образователни и трудови услуги за ромите и други уязвими групи от населението,живеещи в сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване;

2. Въвеждане на комплексен подход,насочен към подобряване на състоянието на крайните ползватели,в зависимост от техните потребности.

3. Овластяване на ромските общности,включително ромските жени и младежи,с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот.

4. Противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население.

5. Активно включване на целевата група в обществения живот на Община Перник и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по отношение на ромската общност;

6. Обмяна на опит и добри практики с партньор-неправителствена организация от Кралство Норвегия;

7. Намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България.

В рамките на проекта се предвижда сформиране на мултидисциплинарен екип и предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, ремонтиране и оборудване на хъб за социално-здравни услуги, провеждане на образователни и информационни събития по различни теми.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search